0 PLN

Regulamin sklepu
Data publikacji:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy, działający pod adresem sklep.bkfmyjnie.pl (zwany dalej: Sklepem Internetowym), prowadzony jest przez „BKF Myjnie Bezdotykowe” Sp. z o.o., z siedzibą w Skarbimierzycach 22, 72­002 Dołuje, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000262269, NIP 782­237­01­46, e­mail: handel@bkf.pl.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym, zwaną dalej Klientem może być osoba fizyczna, prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawne przyznają zdolność prawną. Klient może być jednocześnie przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2007, poz. 672 – t.j., ze zm.), lub konsumentem, jeśli będzie osobą fizyczną, dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym, niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową prowadzoną przez tę osobę.
 2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w Sklepie Internetowym, zwaną dalej Sprzedawcą, jest spółka „BKF Myjnie Bezdotykowe” Sp. z o.o., z siedzibą w Skarbimierzycach, Skarbimierzyce 22, 72­002 Dołuje.
 3. Warunkiem zawarcia i wykonania umowy sprzedaży jest przeprowadzenie rejestracji (dotyczy tylko tych Klientów, którzy jeszcze nie dokonali zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego) oraz akceptacja Regulaminu, a także pozostałych warunków.
 4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie internetowej sklep.bkfmyjnie.pl.
 5. Treść regulaminu, materiałów promocyjnych i marketingowych traktować należy jako zaproszenie do składania oferty w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego, a w szczególności zaś – przedstawione w Sklepie Internetowym obrazy (zdjęcia) i opisy produktów nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
 6. Zamówienia w Sklepie Internetowym sklep.bkfmyjnie.pl są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim.

§ 2. UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Przedmiotem transakcji umowy sprzedaży są towary prezentowane przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu Internetowego, opisane na stronie w chwili składania zamówienia jako dostępne w magazynie względnie dostępne u producentów.
 2. Sprzedawca ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy Kupującemu.
 3. Wszystkie towary oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, nie posiadają wad i mogą być objęte gwarancją producenta.
 4. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie Internetowym podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT, chyba że zaproszenie do składania ofert przez Kupujących stanowi inaczej.
 5. Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu (fakturę VAT).
 6. Prawo własności sprzedawanych towarów przechodzi na Kupującego jedynie z chwilą uiszczenia całości ceny wraz z pozostałymi kosztami, jakie Kupujący zobowiązany jest ponieść, tj. kosztami przesyłki lub pobrania.

§ 3. ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wybranie towarów, jakie zamierza nabyć Kupujący i zatwierdzeniu przycisku „do koszyka”, a następnie – finalizacji zamówienia poprzez zatwierdzenie przycisku „przejdź do kasy” i postępowaniu zgodnie z oznaczonymi tam instrukcjami (np. określenie sposobu dostawy i sposobu płatności, itp.). Złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży następuje z chwilą zatwierdzenia funkcji „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.
 2. Podczas składania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych: imienia i nazwiska, firmy, numeru NIP, dokładnego adresu zamieszkania lub siedziby oraz dodatkowo względnie adresu do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania), adresu email oraz telefonu kontaktowego.
 3. Jeśli Kupującym będzie konsument, bezpośrednio przed złożeniem zamówienia Sprzedawca będzie zobowiązany podać Kupującemu następujące informacje: główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposób porozumiewania się z Klientem; łączną cenę za towar wraz z pozostałymi opłatami; dopuszczalne sposoby dostarczania towaru oraz akceptowalne sposoby płatności.
 4. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności zamówionych towarów na swoim magazynie oraz u producentów. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego oraz ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu Internetowego.
 5. Po dokonaniu weryfikacji, Sprzedający generuje e­mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz niezbędne instrukcje, a w szczególności dotyczące sposobu płatności oraz konieczności potwierdzenia złożenia zamówienia przez Kupującego:
  • w przypadku płatności przelewem – numer konta. W tytule przelewu należy umieścić nazwę firmy Kupującego (w przypadku Kupujących będących konsumentami imię oraz nazwisko) oraz podany w e­mailu numer zamówienia.
  • w przypadku płatności za pobraniem – informacje o wysłaniu towaru. W tej wiadomości elektronicznej znajdować się będzie również link – adres strony internetowej, umożliwiający Kupującemu potwierdzenie zamówienia. Niepotwierdzenie zamówienia przez Kupującego, niezależnie od faktu jego opłacenia przez Kupującego, jest równoznaczne z niezłożeniem zamówienia.
 6. Potwierdzenie złożenia zamówienia przez Kupującego jest momentem, w którym pomiędzy Kupującym a Sprzedającym dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia przez Kupującego (zwłaszcza z jego winy, tj. np. błędny numer telefonu lub e­mail) w ciągu 48 godzin, Strony uznają, że nie zostało ono złożone. Sprzedawca będzie ponadto uprawniony do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać wykonanie umowy sprzedaży.
 7. Termin zapłaty przy wyborze sposobu płatności przez przelew wynosi 7 dni od daty potwierdzenia złożenia zamówienia przez Kupującego. W przypadku nieuiszczenia przez Klupującego należności w terminie określonym powyżej, Sprzedający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić.
 8. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w magazynie lub u dostawców Sprzedawcy. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma 3 (trzy) dni na podjęcie decyzji i złożenie zamówienia. Po przekroczeniu tego terminu, brak decyzji Klienta jest równoznaczny z rezygnacją ze złożenia zamówienia.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia lub zamówienia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin Sprzedawca odstąpi od realizacji zlecenia.
 10. Cena zamówienia podana na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia i realizacji zamówienia. Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy, może ulec zmianie o czym Sprzedawca poinformuje Klienta; w takim razie odpowiednio stosuje się ust. 8. Do ceny zamówienia należy doliczyć koszty przesyłki.
 11. Kupującemu, będącemu konsumentem, Sprzedawca, niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, przekazuje, w formie mailowej, potwierdzenie jej zawarcia, wraz z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 4. FORMY PŁATNOŚCI

 1. W Sklepie Internetowym istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
  • Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – przelewając pieniądze bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy. Numer konta: 2415001113­1211100451130000 Santander Bank Polska. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie Sprzedawcy.
  • Płatność za pobraniem – wybierając tę metodę, Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania. Kupujący płaci za zamówiony towar w momencie jego dostarczenia przez firmę kurierską. Pracownik firmy kurierskiej pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego towaru, kosztów transportu i pobrania. Opłaty te doliczane są w momencie składania przez Kupującego zamówienia i wyboru formy płatności. Uwaga! Opcja ważna tylko w przypadku przesyłek gdzie kwota pobrania nie przekracza 5000 zł brutto.
  • Płatność za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24.pl, który umożliwia realizację płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu internetowego. Decydując się na tę opcję płatności, Kupujący automatycznie zostanie przekierowany do systemu Przelewy24.pl (otworzy się nowe strona www w przeglądarce). Wybierając płatność kartą kredytową, Kupujący akceptuje termin 14 dni na rozpatrzenie reklamacji oraz termin 14 dni na zwrot środków. 
 2. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu oraz ewentualne koszty pobrania.

§ 5. WARUNKI DOSTAWY TOWARU

 1. Termin wysyłki towarów uzależniony jest od kilku czynników:
  • Przy płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, czas wysyłki jest naliczany od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.
  • Jeżeli zamówienie zostało złożone w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela i święta) – czas wysyłki ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych.
  • Jeżeli zamówienie zostało złożone po godzinie 13:00, czas wysyłki ulega wydłużeniu o 18 godzin.
 2. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z firmami kurierskimi: PEKAES, TNT oraz InPost. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
 3. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący. Koszty związane z dostarczeniem zakupionych towarów naliczane są automatycznie i widoczne w momencie składania zamówienia przez Kupującego (jeszcze przed potwierdzeniem zamówienia).
 4. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności pracownika firmy kurierskiej, spisać protokół szkody. Powinien on zawierać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń/braków. Następnie podpisany protokół należy przesłać do Sprzedawcy. Brak tego protokołu uniemożliwia wymianę sprzętu na nowy lub otrzymanie odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z dokonaną przesyłką jak również związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.
 6. W momencie otrzymania towaru Kupujący musi potwierdzić jego odbiór.

§ 6. SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. FUNKCJE I CEL OPROGRAMOWANIA LUB DANYCH NIEBĘDĄCYCH SKŁADNIKIEM SKLEPU INTERNETOWEGO. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 1. Podstawowym zagrożeniem, czyhającym na każdego użytkownika sieci Internet (w tym zwłaszcza osób korzystających z różnorakich usług świadczonych drogą elektroniczną) jest możliwość „zainfekowania” jego systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie – zwłaszcza tzw. oprogramowanie złośliwe, tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych niezbędne jest, by Kupujący zaopatrzył swój system teleinformatyczny, zainstalowany na komputerze, który wykorzystuje podłączając się do sieci Internet, w program antywirusowy program firewallowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje. Sprzedawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet, w tym zwłaszcza z usług świadczonych drogą elektroniczną, wiąże się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do Sklepu Internetowego (np. ataki na jego witryny), jak i Kupujących. Kupujący musi mieć świadomość, że mimo stosowania przez Sprzedawcę rozmaitych, nowoczesnych technologii i systemów, nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.
 2. Sprzedawca informuje, że w związku z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, nie będzie wprowadzał oprogramowania ani zbierał danych, które nie są składnikiem Sklepu Internetowego, ani które nie są niezbędne dla jego prawidłowego funkcjonowania oraz do należytego wykonania umowy sprzedaży.
 3. Sprzedawca informuje, że wprowadza następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu Internetowego:
  • przeglądarka internetowa, np. Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge
  • włączona obsługa plików „cookies”.
 4. Kupujący nie jest uprawniony do korzystania ze Sklepu Internetowego celem dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. W razie zgłaszania przez Kupującego reklamacji dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego, interakcji systemu teleinformatycznego Sklepu Internetowego z systemem teleinformatycznym, jakim posługuje się Kupujący jak i reklamacji dotyczących złożenia zamówienia, uiszczenia płatności oraz realizacji zamówienia.

§ 7. OCHRONA DANYCH

 1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 2. Dane osobowe Klienta chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom chyba, że przepisy prawa stanowić będą inaczej.
 3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator Sklepu Internetowego, t.j. „BKF Myjnie Bezdotykowe” Sp. z o.o.
 4. Klient ma dostęp do swoich danych osobowych, które może przeglądać i zmieniać a także żądać ich usunięcia, na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zawartość stron internetowych Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie Sklepu internetowego w każdym czasie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności Sklepu Internetowego i dystrybucji jego produktów z powodu prac administracyjno-konserwacyjnych lub z innych uzasadnionych powodów.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia oraz odwołania ofert zaproszeń do składania ofert, zmiany cen towarów dostępnych w Sklepie Internetowym. Nie dotyczy to jednak cen na towary, jakie zostały zamówione przez Klientów przed zmianą cen.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
 6. Sprzedawca zastrzega, że wszelkiego typu zdjęcia, znaki graficzne, utwory audiowizualne, plastyczne lub inne utwory oraz wszelkiego typu opracowania znajdujące się na stronie internetowej na której działa Sklep Internetowy, stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz.U. z 2006, Nr 90, poz. 631 z p. zm.). Sprzedawca zastrzega, że wykorzystanie utworów może nastąpić tylko poprzez przeniesienie praw autorskich na określonych polach eksploatacji, lub w drodze umowy licencyjnej zawartej ze Sprzedawcą. Przeniesienie praw autorskich do utworów lub udzielenie licencji jest każdorazowo odpłatne. Wysokość opłaty ustalają Strony w umowie. W wypadku naruszenia praw autorskich, w szczególności poprzez bezumowne korzystanie z utworów, Sprzedawca może dochodzić wszelkich roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych, a wszelkie ewentualne naruszenia wyżej wymienionych praw autorskich następują na szkodę Sprzedawcy. Za każde nieuprawnione wykorzystanie któregokolwiek pojedynczego zdjęcia, znaku graficznego, utworu audiowizualnego, plastycznego lub innego utworu oraz jakiegokolwiek typu opracowania, o którym mowa powyżej Sprzedawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 150 zł netto licząc za każdy, pojedynczy przypadek takiego nieuprawnionego wykorzystania. W przypadku nieuprawnionego wykorzystania kilku utworów wynagrodzenie podlega sumowaniu. Ponadto Sprzedawca upoważniony jest do składania stosownych zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia dotyczących praw autorskich w zakresie naruszeń o których mowa w wyżej wymienionej ustawie.
 7. Umowa sprzedaży, zawarta w ramach złożonego przez Kupującego zamówienia, podlega prawu polskiemu. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby strony powodowej.
 8. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym Sprzedawcy oznacza akceptację postanowień tego regulaminu.