0 PLN

Warunki gwarancji, zwroty
Data publikacji:

Warunki gwarancji oraz zwrotu towaru zakupionego w sklepie internetowym sklep.bkfmyjnie.pl

 1. Wszystkie oferowane przez Sprzedawcę towary mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy.
 2. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane przez Sprzedawcę lub producenta danego produktu. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, a w szczególności – okresowych wymian części eksploatacyjnych.
 3. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone na druku karty gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dostarczonej Klientowi razem z produktami.
 4. Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towaru do Sprzedawcy lub na adres producenta produktu na koszt Klienta.
 5. W przypadku bezpodstawnej reklamacji, Klient zostanie obciążony kosztami przeprowadzonych czynności serwisowych.
 6. Sprzedawca, w ramach odpowiedzialności z wynikającej z tytułu udzielonej przez siebie gwarancji, nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie towaru wynikłe z przyczyn innych niż wady w nim tkwiące. Gwarancja nie daje prawa Klientowi do domagania się zwrotu utraconych korzyści i kosztów poniesionych w związku z uszkodzeniem urządzenia.
 7. W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych Sprzedawca postąpi zgodnie z postanowieniami udzielonej gwarancji, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 3 dni roboczych od daty jej zaistnienia, z zastrzeżeniem, że postanowienia gwarancji mogą przewidywać odrębne ustalenia dotyczące np. charakteru wad, terminów zgłaszania roszczeń wynikających z gwarancji oraz terminu, na jaki została udzielona Jedynie Sprzedawca jest uprawniony do wyboru sposobu usunięcia wady.
 8. Strony postanawiają wyłączyć odpowiedzialność Sprzedawcy oraz uprawnienia Kupującego będącego przedsiębiorcą, wynikające z istnienia w sprzedanym towarze wad fizycznych lub prawnych (rękojmia za wady fizyczne lub prawne).
 9. Kupujący będący konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionych towarów, bez podania przyczyny. Kupujący, będący konsumentem, który wykona prawo do odstąpienia od umowy, będzie zobowiązany do zwrotu Sprzedawcy towaru w stanie niezmienionym, w szczególności – w nienaruszonym i nieotwartym opakowaniu. Kupujący, będący konsumentem, wykonujący prawo do odstąpienia od umowy, może zwrócić towar jednocześnie ze złożeniem oświadczenia o odstąpienia od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 10. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jakie przysługuje Kupującemu będącemu konsumentowi, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Koszty związane z odstąpieniem od umowy sprzedaż ponosi Kupujący będący konsumentem, który korzysta z prawa do odstąpienia od umowy.
 11. Kupujący, będący konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, jeśli dokonuje zakupu towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której dokonuje zakupu rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.